Phiếu chi – thu

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Đơn vị tính: Quyển